شرایط استفاده از خدمات

حداکثر زمان نگهداری لباس، یک ماه بعد از تاریخ تحویل ذکر شده لباس در فاکتور مشتری می باشد و مسئولیت عواقب هرگونه تاخیر مشتری در دریافت لباس، برعهده مشتری می باشد.

مشتریان محترم لطفا در زمان تحویل لباس به خشکشویی مهروز، لکه ها و پارگی لباس و … را اعلام نمایید.